YouTube GUGF   RSS feed

Badmintonformand

Badminton Formandens funktion er at koordinerende i forhold til foreningens Badminton afdeling, denne har direkte ansvar for opgaver, der er beskrevet i denne funktionsbeskrivelse.

Generelt

Badminton Formanden skal som den øvrige bestyrelse::

 • til stadighed være bekendt med foreningens overordnede mål, fysiske og økonomiske rammer, og arbejde konstruktivt ud fra disse.
 • sikre kontinuerlig information til den øvrige bestyrelse om aktuelle emner.
 • via arbejdet tilskynde medlemmer og forældre til aktivt at tage del i ansvaret for foreningens virke - herunder motivere til aktiv deltagelse i nærmere beskrevne opgaver.
 • deltage i bestyrelsens møder.
 • udover den konkrete post, deltage aktivt i de øvrige gøremål der ligger i bestyrelsesarbejdet.
 • arbejde på nye tiltag for såvel det konkrete ansvarsområde, som for foreningen som helhed.


Udførende

Badminton Formanden har det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter i Badminton afdelingen, og vil være foreningens kontaktperson i denne afdeling. Personen har således ansvaret for:

 • At holde sig ajour med stævner og andre aktiviteter i eksterne organisationer og eksterne klubber, (DGI, JBU o.a.)
 • At der sikres information til Silkeborg Kommune, skolens pedel og klubhuset om planlagte turneringstider og aktiviteter i øvrigt.
 • At der sikres information til Silkeborg Kommune omkring brug af Badmintonbanerne. Og Grauballe – tiderne skal reserveres hos Silkeborg Kommune.
 • Ansvarlig for alt materiel er intakt såvel ved sæsonstart som løbende herunder bla. net, bolde, , redskaber mv.
 • At der sikres information til sponsor afdelingen, angående ønsker om fornyelse af beklædning og materiel.
 • At deltage i møder som er tilhørende badminton afdelingen.
 • At påse at foreningens aktiviteter til enhver tid lever op til målsætningen.
 • At udvikle og sikre velkvalificerede frivillige trænere til samtlige badminton hold i klubben.


Administrativt

Badmintonformandens har følgende administrative pligter:

 • At der udarbejdes kontrakter på alle frivillige trænere & hjælpetrænere.
 • At der udfyldes børneattester på alle frivillige trænere & hjælpetrænere (inden sæson start).
 • At der løbende informeres om afdelingen til dagspressen, Grauballe Nyt og GUGF´s hjemmeside.
 • At der løbende informeres til trænerne om nye tiltag – generelt træner pleje.
 • At der udarbejdes holdlister til kassereren ved sæson start (er uddelegeret til udvalgsmedlem)
 • At der udleveres girokort (er uddelegeret til udvalgsmedlem)
 • At bestyrelsens årsplan respekteres for så vidt angår de emner der skal drøftes på bestyrelsens møder samt aktiviteter der skal iværksættes.
 • At aktuelle emner og forespørgsler drøftes i bestyrelsen.
 • At funktionsbeskrivelser og årsplaner revideres 2 gange årligt.
 • Ved evt. nyindtrædelse på posten, at sætte det nye bestyrelsesmedlem ind i opgaverne.
 • At iværksætte "redningsaktioner" såfremt der opstår forfald på de øvrige poster i bestyrelsen.


Øvrigt

Badminton formanden skal holdes orienteret om og/eller holde sig orienteret om andre forhold med betydning for foreningens virke.