YouTube GUGF   RSS feed

Formand

Formandens funktion er i vid udstrækning koordinerende i forhold til foreningens aktiviteter, således har denne kun indirekte ansvar for opgaver, der er beskrevet i de enkelte udvalgsformænds funktionsbeskrivelser.

Generelt

Formanden skal som den øvrige bestyrelse:

 • til stadighed være bekendt med foreningens overordnede mål, fysiske og økonomiske rammer, og arbejde konstruktivt ud fra disse.
 • sikre kontinuerlig information til den øvrige bestyrelse om aktuelle emner.
 • via arbejdet tilskynde medlemmer og forældre til aktivt at tage del i ansvaret for foreningens virke - herunder motivere til aktiv deltagelse i nærmere beskrevne opgaver.
 • deltage i bestyrelsens møder.
 • udover den konkrete post, deltage aktivt i de øvrige gøremål der ligger i bestyrelsesarbejdet.
 • arbejde på nye tiltag for såvel det konkrete ansvarsområde, som for foreningen som helhed.


Udførende

Formanden har det overordnede og udførende ansvar for foreningens udadvendte aktiviteter, og vil oftest være foreningens kontaktperson.
Personen har således ansvaret for:

 • At opretholde og udbygge det tværgående samarbejde med øvrige institutioner, foreninger og Ny Silkeborg kommune.
 • At der eksisterer en løbende dialog med skolen.
 • deltage i møder i de enkelte afdelinger efter behov.
 • At påse at foreningens aktiviteter til enhver tid lever op til målsætningen.
 • Foreningens PR-virksomhed omkring det generelle liv og virksomhed.


Administrativt

Formanden har følgende administrative pligter:

 • At der indkaldes til bestyrelsesmøder ca. en gang pr. måned (juli undtaget).
 • At der til mødet er udarbejdet fyldestgørende dagsorden.
 • At bestyrelsens årsplan respekteres for så vidt angår de emner, der skal drøftes på bestyrelsens møder samt de aktiviteter, der skal iværksættes.
 • At aktuelle emner og forespørgsler drøftes i bestyrelsen.
 • At funktionsbeskrivelser og årsplaner revideres 2 gange årligt.
 • Evt. nyindtrædelse på posten, at sætte det nye bestyrelsesmedlem ind i opgaverne.
 • At iværksætte "redningsaktioner" såfremt der opstår forfald på de øvrige poster i bestyrelsen.


Øvrigt

Formanden skal holdes orienteret om og/eller holde sig orienteret om andre forhold med betydning for foreningens virke.