YouTube GUGF   RSS feed

Vedtægter

Vedtægter godkendt på Grauballe Ungdoms‐ og Gymnastik forenings generalforsamling i 2012

§ 1. Foreningens navn er Grauballe Ungdoms‐ og Gymnastikforening – i daglig tale GUGF. Foreningen har hjemsted i Silkeborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at fremme al idræt, samt at lede og udvikle idrætslivet, i Grauballe/ Svostrup Sogn. Herunder at, samle folk til arrangementer af både sportslig‐, social‐ og kulturel karakter.

§ 3. Foreningen er medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg Kommune og er undergivet dettes love og bestemmelser.

§ 4. Som aktivt medlem kan optages enhver som ønsker at udøve idræt og/eller sport eller personer som støtter foreningen. Ikke aktive personer som ønsker at støtte foreningen, og opnå stemmeret til generalforsamlingen, skal som min. have et passivt medlemskab som beløbsmæssigt fastsættes af hovedbestyrelsen.

§ 5. Foreningens kontingenter som er variable ud fra specifikke sportsgrene, fastsættes af afdelingsudvalgene og skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid og uden udvalgenes godkendelse fastsætte kontingent.

§ 6. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, indkaldes med mindst to ugers varsel. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, indsendes skriftlig til bestyrelsen 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som er fyldt 16 år og har været medlemmer af foreningen i de sidste tre måneder før generalforsamlingen samt medlemmer af bestyrelsen. Dog undtaget sekretæren. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stemmeret har ligeledes forældre til unge under 16 år, som er medlem.

§ 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning og regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse, formand, kasserer, sekretær og sponsoransvarlig herunder 2 suppleanter.
6. Valg af udvalgsformænd, her vælges 1 for hvert aktivt idrætsgren eller aktivitetsgren i foreningen. Såfremt der ikke kan vælges en udvalgsformand til et udvalg, skal bestyrelsen inden for 3 uger stille med en udvalgsformand.
7. Valg af revisorer, herunder 1 suppleant.
8. Eventuelt.

§ 8. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 5 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På
begæring fra mindst et stemmeberettiget medlem, skal afstemning og valg dog foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny genoptages på samme generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal skriftlig dagsorden fremsendes til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter fremsat begæring derom. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme bestemmelser som ved ordinær generalforsamling.

§ 9. Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende formand og kasserer i forening eller af den samlede bestyrelse. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Til varetagelse af foreningens forskellige aktiviteter nedsættes der udvalg bestående af 1 udvalgsmedlem, udvalgsmedlemmet har møderet til bestyrelsesmøderne. Hovedbestyrelse og Udvalgsformænd er alle at betragte som ligeværdige bestyrelsesmedlemmer med hver 1 stemme. Som det fremgår af §9 Dog således at skulle der opstå stemmelighed, ved bestyrelsesmøde vil formandens stemme være afgørende. Bestyrelsesmedlemmet er samtidig formand for udvalget. Kommunikationen mellem bestyrelse og udvalg sikres ved, at udvalgsformændene for aktive afdelinger er født medlem af bestyrelsen. Formand, kasserer, sponsoransvarlig og sekretær har ikke fast plads i noget udvalg, men er til rådighed for samtlige
udvalg. Kun bestyrelsen kan beslutte nedlæggelse/oprettelse af aktiviteter og udvalg. Bestyrelsens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Ved igangsættelse af nye aktiviteter i årets løb konstituerer bestyrelsen de nødvendige udvalg. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt de udvalgsmedlemmer som ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet. Hovedbestyrelsen vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted, men kan dog nægtes. Hvis en bestyrelsespost bliver ledig i valgperiodens løb, indsættes suppleanten på denne post perioden ud. Formand og sekretær er på valg i lige år første gang 2014 og kasserer og sponsoransvarlig er på valg i ulige år første gang 2013.

§ 10. Hovedbestyrelsen vælges på generalforsamlingen og senest 3 uger efter konstituerer bestyrelsen sig med udvalgsformænd for underudvalgene. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, sponsoransvarlig eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder sponsoransvarlig.

§ 11. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal til generalforsamlingens godkendelse afgive driftsregnskab og status for det forgående år. Hver aktivitet/afdeling udarbejder et retvisende afdelingsregnskab til kasseren som samler alle afdelingsregnskaber til et hovedregnskab som er forsynet med påtegning af revisorerne.

§ 12. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer, som hvert år skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

§ 13. Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende.

§ 14. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed i særlig indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på
en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal træffes beslutning om hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I til‐fælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til ungdoms‐ og/eller idrætslige formål.

Godkendt på generalforsamlingen Februar 2012.

Visti Nørgård - Formand
Lone Bødker - Kasserer
Morten Grønbæk - Sekretær
Per Nørgård Smed - Sponsoransvarlig